Проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

Проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

Проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

На 20.05.2019г. в 25. ОУ бе представен публично Проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“, с регистрационен номер 2018-1-BG01-KA101-047371. На събитието присъстваха Общественият съвет и Училищното настоятелство към 25. ОУ, представители на РА "Красно село", журналисти от вестник "Учителско дело", родители и съмишленици, както и Ученическият съвет на 25. ОУ.

Г-жа Невена Серафимова - главен учител, и Надя Жишкина - училищен психолог, представиха накратко проекта. Те разясниха програмата, партньорите, бюджета и сроковете за изпълнение. Акцентът беше най-вече върху основните цели и резултатите, които ще се постигат във времето като реминисценция на посещението на участниците в Португалия. Чрез прилагане на придобитите от курса знания, ще се постигне основната цел на проекта - изграждане на цялостна приобщаваща стратегия за работа вучилище ицялостнапромянанаучилищнатасреда,търсейкисилнитестранинаученицитесобучителнизатруднения истремейкисе те дабъдатпрекиучастницивцелияучебенпроцес.

Обучениетопо проекта целиучителятдапреодолееприеманетонаработатасученици собучителнизатруднения некатодопълнителенангажимент, акатопредизвикателство,коетоизпълнявас желание и старание като:

- Училището да се превърне в място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване на всички деца и на целия училищен персонал;

- Усвояване и прилагане на адекватна методология и инструментариум с оглед нуждите на всяко дете;

- Усъвършенстване и прилагане на ролеви модели за учебни постижения, социални и поведенчески модели;

- Да се издигне като ценност социалното включване и проспериране на всички участници в образователния модел; по-плавен преход към всеки следващ житейски етап;

-Сътрудничеството с родители на деца със специални образователни потребности;

- Придобиване на познания за най-новите изследвания в областта на психичното здраве на децата и свързаните с тях области;

- Съвместна работа на училищата с други институции и общности за подобряване на образователните възможности и социалните условия в района.

Представиха се накратко водещата организация -РУО – София-град и партньорите –25. ОУ „Д-р П.Берон“,144. СУ „Народни будители“,131. СУ „КлиментТимирязев“, както и обучителната организация от португалска страна - Bruno Carromeu, EPD.

Гостите проявиха заинтересованост, работата премина при активно участие, особено от страна на родителите на деца с обучителни затруднения. Беше обсъдена перспективата да се работи активно заедно с родителската общност, която е основен партньор на учителите в работата им с децата на 25. ОУ.

Събитието ще бъде отразено и във вестник "Учителско дело".