Твоят час

Твоят час

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

 

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.

Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!

Анкета за ученици

Анкета за родители

Анкета за членовете на съветите "Твоят час"

 

 „ТВОЯТ ЧАС“ – в 25 ОУ „Д-р П.Берон“
 през 2017/2018 учебна година
в училището функционират следните групи за:
занимания по интереси
и обучителни затруднения:

•Спорт и здраве

•Спортувам и съм здрав

•Лингвистичностудио

•Светът, в койтоживеем

•Моят час по рускиезик

•Училищентеатър

•Българскиятфолклор, традиции и обичаи

•IT пътешественици

•Знаем и можем

•Млад Бероновец_1

•Детски мечти

•Смесени бойни изкуства (ММА)

•На коренавсички да растем, живеем и пребъдем_1

•Млад Бероновец_2

•Труд и творчество

•Лингвистично студио_1

•"Защо не и аз?“

•Арт пътешествие – 100 години 25 ОУ_1

•Арт пътешествие – 100 години 25 ОУ

•Работилничка

•Аз и природата

•Работилничка за идеи

•Млад Бероновец

•Математика от приказния свят

•Театралностудио "Златното ключе"